Roku 1462 kupuje celé jimramovské panství Jan z Pernštejna. Z tohoto období také pochází první zmínka o Sulkovci1). K panství tehdy patřil Jimramov s kostelem a farou, podruhé zbořený hrad Skály2), vesnice Javorek, Ubušín, Sulkovec, Unčín, Pavlovice, a Lhota. Kromě toho již pánům z Pernštejna patřily osady Německé, Borovnice, Křižánky, Daňkovice, Krásné, Spělkov, Věcov, Odranec, Strachujov, Dalečín, Písečné, Vítochov, Ubušínek, Nedvězíčko, Hluboké, Nyklovice, a Rovečné. Jenom obce Janovice a Veselí byly samostatné pod panstvím svých vlastních zemanů. Také podle Belcrediho3), je při této příležitosti zmiňováno městečko Jimramov se dvorem, patronátním právem a pobořeným hradem Skály a dále vsi Javorek, Ubušín, Sulkovec, Unčín a majetek v Pavlovicích a Pičulíně (Lhota). V roce 1475 podědil celé panství Vilém z Pernštejna, nejvyšší hofmistr království českého, který žil až do roku 1521 a po něm Jan z Pernštejna a Jimram z Pernštejna. Páni z Pernštejna ale nedrželi kunštátské panství dlouho, protože již roku 1529 prodal Vojtěch z Pernštejna panství Janu Černčinskému z Kácova. Jeho synové Arnošt a Vilém pak prodali roku 1558 kunštátské zboží Matyáši Mincovi ze Zárušic, ten zase roku 1560 Hynkovi Posadovskému z Posadova a ten Hanuši Fridrichovi z Hardeka.  

1) Sulkovec byl prodán spolu s Jimramovem, Javorkem, Ubušínkem, Unčínem, Pavlovicemi a Lhotou Janovi z Pernštejna za celkovou sumu 1.950 zlatých. 2) Zbořený byl jako husitský hrad katolickými vojsky. 3) Belcredi, L. Panská sídla v Jimramově. in Jimramov 1361-2011, 2011.